Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Потенціал і розвиток підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Витратний (майновий) підхід для оцінки бізнесу

Витратний (майновий) підхід для оцінки бізнесу іноді визначають також як оцінку на основі активів. Згідно даному підходу вартість бізнесу визначається сумою витрат на його відтворення або заміщення з урахуванням фізичного й морального зношування. Цей підхід, розглянутий раніше відносно окремих елементів бізнесу (ЦМК, нерухомість, машини та обладнання, НА таке інше), стосовно бізнесу в цілому має деякі відмінності та обмеження. Обмеження щодо використання підходу до оцінки бізнесу в цілому у першу чергу стосуються оцінки нематеріальних активів у його складі, витрати на створення яких, як правило, не можливо співставити з результатами їх використання. Наприклад, витрати на розробку програмного забезпечення визначаються вартістю зафіксованого машинного часу задіяної обчислювальної техніки, заробітною платнею розробників, вартістю розхідних матеріалів, інформації, отриманої з Інтернету. Всі ці витрати, як правило, набагато менші ніж результати від використання створеної програми. Практично не піддаються оцінці за вказаним підходом інші нематеріальні об'єкти, які найчастіше можливо оцінити лише за результатом. До цих нематеріальних об'єктів відносяться торговий знак, торгова марка, гудвіл, оцінка яких взагалі базується на суб'єктивних припущеннях експертів і спирається, головним чином, на результатний підхід.

За вказаними обмеженнями витратний підхід може застосовуватись при оцінці бізнесу в наступних випадках:

— оцінюваний бізнес базується, головним чином, на матеріальних активах, та активи переважно ліквідні (готова продукція, що користується попитом, дефіцитна сировина, матеріали, комплектуючи, автотранспорт тощо);

— оцінюється зовсім новий бізнес;

— бізнес ліквідується за несприятливими обставинами.

З наведеного переліку можна зробити висновок, що застосування витратного підходу до оцінки бізнесу (табл. 8.1) доцільне, коли бізнес або ще не отримав, або вже втратив ті властивості, які й відрізняють його від майна, на якому він базується, або має такий характер, що ці відмінності ніколи не проявляться. Найчастіше перелік вміщує наступні методи:

Таблиця 8.1

Витратний (майновий) підхід до оцінки вартості бізнесу

Метод

Умови застосування

Переваги

Недоліки

Сфери застосування

Чистої балансової вартості

Наявність інформації, низькі темпи інфляції

Простий у застосуванні

Не відображає прибутковості бізнесу, оцінка не завжди відповідає ринковій вартості

Оцінка нового та збиткового бізнесу, перерозподіл бізнесу

Скоригованої

балансової

вартості

Наявність інформації

Простий у застосуванні, 1 враховує темпи інфляції, діє в умовах невизначеності ринку

Не відображає прибутковості бізнесу, оцінка не завжди відповідає ринковій вартості. Складний в умовах недостатньої інформації, потребує індивідуальної оцінки об'єктів

Оцінка залишкових активів, забезпечення застави, іпотечного кредитування, страхування майна, оцінка збиткового бізнесу

Чистої ринкової вартості активів

Наявність інформації, низькі темпи інфляції

Відображує ринкову ціну активів бізнесу з невеликою долею НЛ

Не відображає прибутковість бізнесу, не враховує вартості нематеріальних об'єктів, не прийнятих на баланс

Оцінка нового та збиткового бізнесу, бізнесу із значною часткою нерухомістю (готелі, склади, офіси)

Вартості заміщення

Наявність інформації, низькі темпи інфляції

Простий у застосуванні

Не відображає прибутковість бізнесу, не враховує вартості нематеріальних об'єктів, не прийнятих на баланс

Оцінка залишкових активів, забезпечення застави, іпотечного кредитування, страхування майна, оцінка збиткового бізнесу

Відбудовної вартості

Наявність інформації, низькі темпи інфляції

Відображує ринкову ціну активів, враховує вартість НА

Не відображає прибутковості бізнесу; та потенціалу його розвитку

Оцінка залишкових активів, забезпечення застави, іпотечного кредитування, страхування майна, оцінка збиткового бізнесу

Ліквідаційної вартості

Прискорена або примусова ліквідація

Простий у застосуванні

Не враховує економічних інтересів власника

Термінова ліквідація бізнесу, продаж майна, погашення зобов'язань

  1. Метод чистої балансової вартості — найбільш простий метод оцінки активів. Щоб одержати чисту балансову вартість активів, зі значення валюти балансу віднімають всі короткострокові й довгострокові зобов'язання фірми. У підсумку визначається вартість власного капіталу, тобто значення чистої балансової вартості активів.
  2. Метод скоригованої балансової вартості (аналог методу чистих активів) — вдосконалений метод оцінки бізнесу, який враховує результат переоцінки залишкової вартості активів за коефіцієнтом інфляції. При визначенні вартості бізнесу провадиться переоцінка її активів із введенням отриманого результату з одночасним корегуванням пасивів на резерв переоцінки.
  3. Метод вартості заміщення надає оцінку бізнесу, виходячи з витрат на повне заміщення її активів при збереженні його профілю. Метод орієнтований тільки на оцінку матеріальних активів і прийнятний для капіталомістких форм бізнесу.
  4. Метод відбудовної вартості є різновидом методу вартості заміщення. Його використання передбачає визначення витрат, необхідних для створення точної копії оцінюваного бізнесу, як відбудовної вартості оцінюваного об'єкта. На відміну від попереднього, цей метод ураховує вартість нематеріальних активів, таких як авторські права, патенти, комп'ютерні програми, але не може врахувати вартість нематеріальних об'єктів, не визнаних активами.
  5. Метод ліквідаційної вартості використовується у випадку, коли бізнес згортається, припиняється виконання операцій, розпродаються активи й погашаються зобов'язання. Метод дає нижчу межу оцінки вартості не бізнесу, а лише окремих елементів майна, на якому він базувався.

Іноді в літературі зустрічаються інші найменування одних і тих самих методів, як от "простий балансовий", "регулювання балансу", "нагромадження активів" [174]. Приватизаційні процеси в Україні виконуються переважно витратними методами, при чому найчастіше використовують різновиди методів оцінки, побудовані на визначенні вартості активів [105,134,141]:

Метод чистих активів (метод скоригованої балансової вартості за наведеною вище класифікацією), за яким активи балансу, включаючи нематеріальні активи, приводяться переоцінкою до ринкової вартості шляхом застосування відповідного коефіцієнту за наступним вирахуванням поточної вартості існуючих зобов'язань:

(8.1)

де Вча — вартість чистих активів підприємства;

Ва — сумарна ринкова вартість активів;

Bз — сумарна вартість зобов'язань;

Вн — вартість необоротних активів;

Во — вартість оборотних активів;

Vмn — витрати майбутнього періоду (непоточні);

Впв — вартість забезпечення наступних платежів;

Вдз — довгострокові зобов'язання;

Впз — поточні зобов'язання;

ka — коефіцієнт приведення активів до ринкової вартості;

kз — коефіцієнт приведення зобов'язань до ринкової вартості.

Введення коригуючих коефіцієнтів приведення до ринкової вартості пояснюється тим, що в умовах довготривалої кризи, а також внаслідок багаторазової індексації та переоцінки майна балансова вартість активів значно відрізняється від ринкової. Якщо вартість майна та зобов'язань незначно відрізняється від ринкової, коефіцієнти дорівнюються одиниці. Наведений алгоритм відповідає вимогам Методики № 1891 оцінки вартості майна в ході приватизації [26 J. Навіть за коригуванням вартості, оцінка діючого бізнесу таким методом не забезпечує належного обґрунтування, оскільки не має надійної методики визначення вказаних коефіцієнтів (ka, kз). Однак, в умовах незавершеного становлення ринкових відносин, цей метод використовується доволі часто завдяки порівняній простоті застосування.

Метод ліквідаційної вартості, згідно якому чистий виторг, одержуваний після ліквідації активів й виплат заборгованості, приводиться до поточної вартості, і який застосовується, переважно, при швидкій ліквідації бізнесу або банкрутстві власника.

За цим методом визначається [105,134,139]:

— упорядкована ліквідаційна вартість, за якою експозиція активів не обмежується часом та обставинами, що сприяє отриманню адекватної ринкової ціни;

— примусова ліквідаційна вартість, що встановлюється за рішенням суду шляхом роздільного розпродажу майна з аукціону;

— ліквідаційна вартість припинення існування активів, визначення якої зводиться до визначення залишкової вартості об'єктів, що знаходяться в робочому стані, та металобрухту за винятком витрат на утилізацію. Така оцінка можлива лише при умові, що виробнича база бізнесу розміщувалася на орендованій ділянці, інакше земля, як діючий актив, буде реалізована у загальному порядку, і вартість її потрібно буде визначати згідно відповідної методики за принципом найкращого використання.

У будь-якому разі метод ліквідаційної вартості не можна застосувати до діючого бізнесу. Вій стосується лише майна, на якому цей бізнес було засновано, й негативне значення ліквідаційної вартості бізнесу можливе лише коли до нього не було приєднано землі (або вона зіпсована, як от за наслідками Чорнобильської катастрофи), та рештки не покривають витрат на їх утилізацію.

 
<<   ЗМІСТ   >>

Схожі теми

Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесуВитратний підхід до оцінки вартості ЦМКСпецифіка оцінки банків за витратним підходомДохідний, витратний, порівняльний та змішаний підхід до оцінкиМетодичні підходи до оцінки фінансово-майнового стану підприємстваМетоди результативного підходу до оцінки вартості бізнесуМетоди оцінки вартості бізнесу, шо базуються на порівняльному підходіВитратний підхідВитратний підхідВитратна концепція оцінки потенціалу підприємстваПоказники оцінки витратності виробництваЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯСистеми аналітичного вимірювання результативності бізнесу та методи побудови рейтингових оцінокОцінка майна та майнових правІнтегральна оцінка фінансово-майнового стану підприємстваОсобливості оцінки цілісних майнових комплексівТеоретичні підходи та методи оцінки корпоративної культуриПроблема визначення ефективності. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємстваМЕТОДИ ВИТРАТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ (МЕТОДИ "ВИТРАТИ ПЛЮС")Комплексне оцінювання фінансово-майнового стану підприємства