Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків зі стипендіатами

(види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантам, порядок планування видатків на стипендію та нарахування стипендій, види утримань із стипендій, синтетичний та аналітичний облік зі стипендіатами)

Види, характеристика та розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантам

Основним нормативним документом, що регулює питання стипендіального забезпечення є Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 "Порядок призначення і виплати стипендій".

Стипендія - це грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів:

 • 1) учнів денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів;
 • 2) студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ГУ рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління;
 • 3) курсантів денної форми навчання вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості;
 • 4) учнів VIII-XII класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл;
 • 5) учнів I-II курсів училищ фізичної культури;
 • 6) слухачів підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів (далі - слухачі);
 • 7) клінічних ординаторів;
 • 8) аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва.

Учням, студентам, курсантам, слухачам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами або науковими установами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особі, яка навчалася згідно із зазначеною угодою і в установленому порядку переведена на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього Порядку за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу керівника навчального закладу.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, провадиться відповідно до міжнародних договорів України і актів Кабінету Міністрів України.

Види стипендій відображено на рис. 21.1.

Види стипендій Академічні стипендії призначаються:

Рис. 21.1. Види стипендій Академічні стипендії призначаються:

учням денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів, студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів І-ГУ рівня акредитації, курсантам денної форми навчання

вищих навчальних закладів - за результатами навчання у професійно-технічних і вищих навчальних закладах та виявленою при цьому успішністю;

учням VIII-XII класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів і середніх художніх шкіл, учням I-II курсів училищ фізичної культури, слухачам підготовчих відділень консерваторій та студій підготовки акторських кадрів, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам, які навчаються з відривом від виробництва - на підставі наказу про зарахування до навчальних закладів та наукових установ.

Соціальні стипендії призначаються на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

Соціальні стипендії призначаються студентам і курсантам, які потребують соціального захисту та яким за підсумками навчання не призначена академічна стипендія. Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання державних пільг і гарантій, установлених законами для таких категорій громадян:

 • 1) студенти і курсанти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • 2) студенти і курсанти з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги при призначенні стипендії;
 • 3) студенти і курсанти з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
 • 4) студенти, які є інвалідами з дитинства та інвалідами I- III групи;
 • 5) студенти і курсанти, які мають сім'ї з дітьми;
 • 6) студенти, які навчаються за гірничими спеціальностями, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.

Стипендії виплачуються раз на місяць.

Розміри стипендій учням, студентам, аспірантам, докторантам відображено в табл. 21.1.

Учням, студентам і курсантам, які навчалися за державним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених для виплати стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу. Учням, студентам і курсантам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менш як 10 % коштів, передбачених для виплати стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та заохочення.

Порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником.

Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності, навчальні заклади утворюють стипендіальні комісії.

Характеристику обліку розрахунків із стипендіатами за кодами економічної класифікації видатків відображено в табл. 21.2.

Таблиця 21.2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЕКВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ СТИПЕНДІАТАМИ

КЕКВ

Назва категорії

Призначення категорії

1342

Стипендії

Обліковує крім стипендій, які призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; доплати до стипендії; матеріальна допомога (у тому числі в натуральному виразі) студентам, учням, аспірантам, докторантам.

1343

Інші поточні

трансферти

населенню

Обліковує премії, гранти та стипендії, які призначаються Президентом, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; інші виплати громадянам відповідно до чинного законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; матеріальна допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, іншим категоріям громадян, якщо це передбачено чинним законодавством

Таблиця 21.1. РОЗМІРИ СТИПЕНДІЙ УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, АСПІРАНТАМ, ДОКТОРАНТАМ

Види стипендій

Розмір стипендій, грн

Академічна стипендія

Академічна стипендія Президента України

для учнів

600,00

для студентів вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації, які навчаються за ОКР "молодший спеціаліст" або "бакалавр"

800,00

для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"

1000,00

Іменна та академічна стипендія, заснована КМУ

для учнів

500,00

для студентів вищих навчальних закладів І - II рівня акредитації, які навчаються за ОКР "молодший спеціаліст" або "бакалавр"

700,00

для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"

850,00

Мінімальна ординарна (звичайна) стипендія (О(З)С)

Учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10- 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання

200,00

Студентам, ВНЗ І - II рівня акредитації, які навчаються за ОКР "молодший спеціаліст" або "бакалавр" які за результатами семестрового контролю мають 7.00 - 9.99 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 4.0 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання

400, 00

Студентам, ВНЗ III - IV рівня акредитації, які навчаються за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.0 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання

530,00

Курсантам, які перебувають на державному утриманні ВНЗ відповідного рівня акредитації

50 % 0(3)С

Учням та студентам індустріально-педагогічних ВНЗ І - II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням

одноразовим харчуванням

Зменшення МО(3)С на 50 %

на 20 %

Студентам, які навчаються за напрямом підготовки 0101 - педагогічна освіта, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними ОКР

Студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0101 - педагогічна освіта, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавра і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста

Збільшення МО(3)С на 10 %

студентам, які здобувають кваліфікацію вчителя за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.010201 (5.01020101) - фізичне виховання*, 6.010203 - здоров'я людини*, 5.02020201 - хореографія*, 6.020204 (5.02020401) - музичне мистецтво*, 6.020205 (5.02020501) - образотворче мистецтво*, 6.020208 -декоративно-прикладне мистецтво*, 6.020302 - історія*, 6.020303 - філологія*, 6.040101 - хімія*, 6.040102 - біологія*, 6.040104 - географія*, 6.040302 - інформатика*, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавр і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста

Збільшення МО(3)С на 10 %

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0702 - прикладна фізика, 0801 - математика, 0803 - механіка, 0903 - гірництво, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними ОКР

Збільшення МО(3)С на 18 %

студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.040201 - математика, 6.040202 - механіка, 6.040203 - фізика, 6.040204 - прикладна фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавра

студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) галузі знань 0503 - розробка корисних копалин, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавра і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста

учням (із строком навчання не більш як 10 місяців), які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил

студентам, які навчаються за напрямами підготовки 0701 - фізика, 0801 - математика, відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, і які одночасно належать до групи спеціальностей 0101 - педагогічна освіта як такі, що передбачають (за умови виконання відповідного державного освітнього стандарту) можливість присвоєння фахівцю кваліфікації вчителя, та студентам, які навчаються за напрямами підготовки (спеціальностями) 6.040201 - математика, 6.040203 - фізика, відповідно до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і яким за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти, буде присвоєна кваліфікація вчителя

Збільшення МО(3)С на 21 %

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, відповідного типу навчального закладу

Додатково у розмірі 20 % МО(3)С

Підвищена ординарна (звичайна) стипендія

Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання

Збільшення МО(3)С на 40,0 грн.

Студентам, ВНЗ І - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання

Збільшення МО(3)С на 50,0 грн.

Студентам, ВНЗ III - IV рівня акредитації, які навчаються за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання

Збільшення МО(3)С на 60,0 грн.

Іменна або персональна стипендія навчального закладу

Учням професійно-технічних навчальних закладів

Збільшення МО(3)С на 65,0 грн.

Студентам, ВНЗ І - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"

Збільшення МО(3)С на 85,0 грн.

Студентам, ВНЗ III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"

Соціальна стипендія

для учнів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

500,00

для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

1160,00

Особам, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія відповідного типу навчального закладу

студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)

9 % МО(3)С

студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІП групи (крім інвалідів по зору і слуху та інвалідів війни)

учням, студентам і курсантам з числа тих, що входили до складу військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання миротворчих операцій або відряджені до держав, в яких у цей період велися бойові дії

30 % МО(3)С

учням і студентам, які є інвалідами по зору і слуху;

50 % МО(3)С

учням і студентам з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни

Студентам і курсантам, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, обов'язково призначається соціальна стипендія вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації в наступних розмірах:

студентам і курсантам з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії та які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання

100%МО(3)С

студенти з малозабезпечених сімей, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання

109%МО(3)С

студенти, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І-ІП групи, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання

студенти, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання

100%МО(3)С

студенти, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання

Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,

виплачується додаткова соціальна стипендія:

учням

130 грн.

студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр"

150 грн.

студентам вищих навчальних закладів ІП-ІУ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр"

170 грн.

Академічна стипендія клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам установлюється у розмірі середньої місячної заробітної

плати за останнім основним місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах), але не нижче

60 відсотків і не вище посадового окладу, визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:

викладача-стажиста - для клінічних ординаторів і аспірантів;

доцента - для докторанта

Синтетичний та аналітичний облік зі стипендіатами

Для обліку розрахунків зі стипендіатами призначено пасивний субрахунок 662 "Розрахунки зі стипендіатами" на якому Обліковуються розрахунки із стипендій з учнями, студентами й аспірантами.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків зі стипендіатами відображено в табл. 21.3.

Таблиця 21.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТИПЕНДІАТАМИ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нарахування стипендій, доплат до них, а також матеріальної допомоги за рахунок стипендіального фонду, утвореного із коштів загального фонду

801, 802

662

2

Утримано із стипендій (якщо стипендія вища від суми місячного мінімального прожиткового рівня для працездатної особи, встановленої на початок звітного року, помноженої на 1.4) податку на доходи фізичних осіб

662

641

3

Утримано профспілкові внески (за умови членства в профспілковій організації

662

666

4

Утримано із стипендії за виконавчими листами та іншими документами

662

668

5

За заявою студента утримання плати за проживання в гуртожитку

662

675

6

Видано стипендію та матеріальну допомогу

662

301,321

7

Депоновано стипендію

662

671

Синтетичний облік нарахованої стипендії відображається у Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій - типова форма 405 (бюджет), яке є одночасно й меморіальним ордером 5.

 
<<   ЗМІСТ   >>