Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Організація готельного господарства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація та оцінка економічної безпеки готелів

Вра­ховуючи специфіку готелів і, відповідно, фактичні та нормативні значення їх техніко-економічних показників і величини їхнього від­хилення від бар'єрних (граничних) значень індикаторів економічної безпеки стан готелів можна характеризувати як:

  • а) нормальний, коли індикатори економічної безпеки знахо­дяться в межах граничних значень, а ступінь використання наявного потенціалу близький до обґрунтованих нормативів завантаження;
  • б) передкризовий, коли минає бар'єрне значення хоча б одного з індикаторів економічної безпеки, а інші наближаються до певної околиці своїх бар'єрних значень і при цьому не до кінця втрачені технічні і технологічні можливості поліпшення умов і результатів виробництва шляхом прийняття до загроз заходів попереджуваль­ного характеру;
  • в) кризовий, коли минає бар'єрне значення більшості основних індикаторів економічної безпеки і з'являються ознаки необоротності спаду виробництва і часткової втрати потенціалу внаслідок вичерпан­ня технічного ресурсу обладнання і площ, скорочення персоналу;
  • г) критичний, коли порушуються всі (або майже всі) бар'єри, що відділяють нормальний і кризовий стани розвитку готелю, а час­ткова втрата потенціалу стає неминучою і невідворотною.

Критичний момент настає тоді, коли послуги готелю стають цілком неконкурентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Підтримка необхідного потенціалу готелю в сучасних умовах повинна ґрунтуватися на комплексному вирішенні проблеми багатоканальності ресурсного забезпечення його життєдіяльності за ра­хунок різних джерел, у першу чергу, шляхом стабільного нарощу­вання комерційного сектора, що буде сприяти мінімізації залежнос­ті від держбюджетного фінансування при максимальному збере­женні наявного потенціалу. При цьому необхідно враховувати мож­ливості структурної трансформації для ефективного завантаження готелю, поліпшення його фінансово-економічного стану і підви­щення конкурентоздатності.

Завоювання нових ринків для своїх послуг, як додаткових джерел, коштів необхідне для компенсації дефіциту фінансування і доведення його до рівня граничних значень показників економічної безпеки готелю, нижче яких починається необоротна деградація йо­го потенціалу, при якій сама постановка завдання оцінки економіч­ної безпеки втрачає зміст.

Виявлення і вжиття заходів, спрямованих на запобігання за­гроз економічній безпеці, передбачає аналіз гіпотетичного стану го­телю в результаті виконання прийнятих раніше стратегічних для цього готелю економічних і науково-технічних рішень, загальних тенденцій і процесів у затребуваності послуг, інвестицій тощо.

Оскільки прояв і дія загроз - не однойменний акт, а складний динамічний процес, причому процес детермінований, тобто з досить твердою тимчасовою структурою причинно-наслідкових зв'язків подій, що відбуваються у виробництві, то й оцінка економічної без­пеки повинна здійснюватися в динаміці зміни потенціалу цього ви­робництва на деякому тимчасовому інтервалі, що повинний визна­чатися, виходячи з уявлень про вірогідність інформації, використо­вуваної як бази прогнозування (технічно й економічно обґрунтова­них нормативів, норм і т. ін.).

Відповідно, для контрольних точок прогнозування (припусти­мо, на кінець кожного року або на кінець усього періоду) необхід­ний розрахунок техніко-економічних показників стану виробництва готелю, що є основою такої оцінки.

Для побудови і всебічної техніко-економічної оцінки гіпотез або можливих стратегій розвитку виробництва в контрольних точ­ках встановленого горизонту прогнозування необхідний відповід­ний інструментарій, яким можуть бути різні методи, застосовувані в економічному і науково-технічному прогнозуванні.

Постійне посилення факторів, що загрожують економічній безпеці готелю й обумовлюють його депресивний розвиток, пору­шує питання про створення системи моніторингу стану і динаміки розвитку готелю з метою завчасного попередження загрозливої не­безпеки, і вживання необхідних заходів захисту і протидії.

 
<<   ЗМІСТ   >>