Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Організація готельного господарства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Технологія забезпечення безпеки готелю

Готелі є місцем відпочинку і, як наслідок, великого скупчення людей. Адміністрація готелю бере на себе обов'язок не лише забез­печити затишне проживання і гарантії гарного відпочинку, але і га­рантію безпеки людей, що проживають у готелях, їхнього життя, здоров'я, майна тощо. Саме тому необхідний найретельніший контроль у сфері безпеки готелів.

Під час відпочинку люди найменше думають про свою безпе­ку, що іноді призводить до небажаних наслідків, пов'язаних з ризи­ком для життя. Тому завдання адміністрації готелів полягає в попе­редженні всіх можливих ризиків для життя і здоров'я гостей.

Принциповими положеннями забезпечення безпеки готелів є:

 • o формування вичерпної множини цілей і завдань із забез­печення безпеки готелю;
 • o аналіз переліку можливих загроз, ймовірностей ризику і потенційного збитку;
 • o реалізація комплексного підходу і взаємного сумісництва організаційних, технічних та кадрових заходів й рішень:
 • o мінімізація витрат за критерієм "ефективність/вартість";
 • o забезпечення живучості, гнучкості і керованості комплек­су безпеки;
 • o можливість подальшого розвитку, модернізації і зміни конфігурації комплексу безпеки. Поняття "безпеки" містить у собі не лише захист від криміна­льних зазіхань, але ще в більшому ступені створення запобіжних заходів забезпечення захисту від пожежі, вибуху й інших незвичай­них подій.

Ефективне вирішення проблеми безпеки готелю вимагає розу­много підходу, заснованого на аналізі функціонування і виявленні найбільш вразливих зон і особливо небезпечних загроз, складання всіх можливих сценаріїв і вироблення адекватних заходів протидії.

Комплексний підхід передбачає оптимальне сполучення орга­нізаційних, технічних і фізичних заходів попередження і своєчасне реагування на будь-яку нестандартну ситуацію. Ключового значен­ня набув адекватний вибір технічних засобів систем безпеки, їх пра­вильне проектування, монтаж і обслуговування.

Традиційний метод посилення безпеки шляхом збільшення чи­сельності співробітників не дає бажаного результату як через еко­номічні розуміння, так і малу ефективність такого підходу. Людина, що несе службу, втомлюється, стає неуважною, не виключена змова зі злочинцями, шантаж, залякування тощо. Єдине правильне рішен­ня питання безпеки - використання системного, комплексного під­ходу, що поєднує в собі методи організаційного, технічного і фізич­ного характеру в їхньому правильному сполученні і розумному ви­значенні частки кожної складової.

До організаційних заходів належать: спеціально розроблені си­стеми регламентації поведінки обслуговуючого персоналу співробі­тників, що відповідають за безпеку; проведення заходів для спеціа­льної підготовки персоналу служби безпеки; технологія готельного обслуговування; принципи організації порядку доступу й охорони різних категорій готельних номерів і службових приміщень; регла­ментація дій співробітників в екстремальних ситуаціях.

Необхідно особливо відзначити, що великою (можливо, голов­ною) небезпекою для готелю є можливість пожежі, випадкового або навмисного підпалу, що також вимагає розробки і впровадження адекватних організаційно-технічних заходів протидії і є однією з найважливіших складових комплексної системи безпеки.

Очевидно, що перехід до нової, сучасної концепції безпеки, що передбачає застосування складної спеціальної техніки, вимагає пе­регляду тактичних аспектів у роботі різних служб готелю.

Необхідно реалізувати такі організаційні заходи: розробити детальні інструкції дій у всіх можливих позаштатних ситуаціях і довести їх до кожного співробітника; скласти короткі, лаконічні, широко інформативні й інтуїтивно зрозумілі інструкції з користу­вання апаратурою безпеки для гостей, у них повинні бути внесені короткі правила поведінки в екстремальній ситуації; регулярно про­водити заняття і підвищувати кваліфікацію персоналу із теоретич­них засад безпеки, фізичної і бойової підготовки; провести навчання всього персоналу готелю правилам користування апаратурою ком­плексу безпеки; організувати для персоналу періодичну (не менше одного разу в рік) перевірку знань в області безпеки, провести дода­ткове навчання в міру зміни кадрів і модернізації обладнання; орга­нізувати і нечисленну, але професійну інженерну службу (у рамках штату служби безпеки), в обов'язки якої ввійшло б проведення тех­нічного обслуговування комплексу автоматизації готелю, проведен­ня навчання і консультування співробітників інших служб готелю; інші заходи (розробляються індивідуально для кожного конкретною готелю).

Працівники служби безпеки готелю мають постійно покращу­вати досвід експлуатації готелів і роботу їх служб безпеки, дані ста­тистики правопорушень, мати консультаційну взаємодію з філіями державних служб охорони порядку, пожежної безпеки, силових ві­домств.

Сьогодні у розпорядженні професіоналів готельної справи на­явні різноманітні засоби боротьби зі злочинами: системи електрочіпових карткових замків, сейфи, системи охоронної сигналізації, си­стеми відео спостереження тощо. Слід зазначити, що в сучасних умовах повна безпека готелю неможлива без системи технічних за­собів, без грошей.

Заходи безпеки, що розроблюються та впроваджуються в готе­лі, мають бути націлені на виконання таких завдань:

 • o забезпечення охорони і безпеки проживаючих та їхнього особистого майна під час перебування в готелі;
 • o захист майна готелю від ворожих дій (крадіжок, актів ва­ндалізму тощо);
 • o забезпечення захисту готелю (самого будинку і всього, що в ньому знаходиться) від терористичних актів (нападів, сабота­жу тощо);
 • o підтримування громадського порядку і забезпечення на­лежної поведінки у всіх громадських місцях готелю;
 • o забезпечення спокою і конфіденційності під час їх пере­бування в готелі;
 • o забезпечення можливості і негайного й ефективного реа­гування у випадку будь-якої події, негайне втручання персоналу го­телю або представників сторонніх відомств (наприклад, міліції, швидкої допомоги тощо);
 • o гарантування належної поведінки, а також сумлінності, чесності всього персоналу готелю;
 • o гарантування можливості надання готелем спеціальних послуг щодо забезпечення підвищеної безпеки високопоставлених осіб, до охорони яких висуваються особливі вимоги.

Застосування цих заходів безпеки не лише убезпечить клієнта під час його перебування в готелі, але і захистить співробітників від необґрунтованих звинувачень. А це, поряд з іншими аспектами, пі­двищить репутацію готелю і, як наслідок, збільшить його рейтинговість.

 
<<   ЗМІСТ   >>