Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Об'єкти і напрями інвестування в сучасних умовах

Згідно з чинним законодавством України об'єктами інвестицій виступають: новостворювані підприємства, підприємства, що реконструюються або розширюються, будови, споруди (основні засоби), призначені для виробництва нових продуктів і послуг, комплекси об'єктів, що будуються чи реконструюються і орієнтовані на вирішення певного завдання регіонального або іншого рівня.

Об'єктами інвестицій можуть бути як повний науко-технічний і виробничий цикл створення продукції, послуг, так і його елементи (стадії): наукові дослідження, проектно-конструкторські роботи, розширення або реконструкція виробництва, утилізація виробничих відходів тощо.

Об'єкти інвестицій можуть різнитися за:

 • – масштабом проекту;
 • – направленістю проекту (комерційна, соціальна, управлінська);
 • – характером і змістом інвестиційного циклу;
 • – характером і ступенем участі держави;
 • – ефективністю використання вкладених коштів.

Всю сукупність об'єктів інвестування поділяють ще на три групи:

 • – матеріальні активи;
 • – нематеріальні активи;
 • – фінансові активи.

Матеріальні активи – це економічні ресурси, що направляються на збільшення реального капіталу, тобто на розширення чи модернізацію виробничого потенціалу: придбання нових будівель, споруд, машин, нерухомості, транспортних засобів, будівництво доріг, мостів та інших інженерних споруд тощо.

Нематеріальні активи як об'єкт інвестування не мають матеріально- речової (фізичної) форми і структури, однак забезпечують одержання у майбутньому економічних вигод і від їх використання. Це об'єкти промислової (патенти, ноу-хау, ліцензії, товарні знаки тощо), інтелектуальної (інвестиції в "людський капітал"- підготовку кадрів тощо) власності та інші нематеріальні об'єкти у формі різних прав (власних і набутих) на використання ресурсів.

Фінансові активи включають сукупність цінних паперів як об'єктів інвестування, боргові зобов'язання та інструменти грошового ринку.

У міжнародній практиці їм відповідають три основні групи об'єктів інвестування:

 • 1) реальні інвестиції (матеріальні активи);
 • 2) фінансові інвестиції (фінансові активи);
 • 3) інноваційні інвестиції (не матеріальні активи). Співвідношення між різними об'єктами інвестування залежить від стадій життєвого циклу підприємства. На ранніх стадіях його розвитку переважають реальні інвестиції і тільки на більш пізніших стадіях може розширюватись питома ваги фінансових інвестицій.

Суттєвий вплив на вибір об'єктів інвестування мають розміри підприємства. Так, інвестиційна діяльність невеликих і середніх фірм в основному пов'язана з реальними інвестиціями, тоді як у великих фірмах – і фінансовими інвестиціями.

На вибір об'єктів інвестицій може малі вплив низка факторів зовнішнього характеру, а саме – стан економіки, кон'юнктура фінансового ринку, зміна податкової політики, ціноутворення тощо.

У системі об'єктів інвестування виробничих підприємств на сучасному стані вирішальну роль відіграють реальні інвестиції. Перш за все. не пов'язало з нерозвиненістю фондового ринку України, а також з низкою переваг, притаманних реальному інвестуванню. Крім того, такі вкладення мають більшу рентабельність, ніж вкладення в акції, облігації, валюту та інші фінансові інструменти. Це забезпечує підприємствам найбільш вигідний розвиток через освоєння нових виробництв, видів продукції, впровадження інновацій.

На відміну від виробничих компаній, інституційні інвестори (банки, страхові компанії, пенсійні, інвестиційні та взаємні фонди і компанії та ін.) здійснюють свою інвестиційну діяльність переважно на фондовому ринку, а основною формою їх інвестиційної діяльності є інвестування в акції, облігації, депозитні, ощадні сертифікати та інші інструменти фондового ринку (тобто фінансові інвестиції). Питома вага їх реального інвестування знаходиться у межах, визначених чинним законодавством для таких груп інвесторів.

Поряд з наведеною класифікацією об'єктами інвестування на макрорівні економіки виступають галузі, підгалузі та окремі підприємства сфери матеріального виробництва, а також: об'єкти невиробничої сфери. Це зумовлено тим, що у процесі розширеного відтворення інвестиції виконують найважливішу структуроутворюючу функцію. Тому від того, у які галузі національної економіки (види діяльності) вкладаються кошти, залежить майбутня структура економіки, а саме – переважання тих чи інших виробництв, промислових комплексів, інноваційних технологій тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>