Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тендерна документація, принципи її опрацювання

Тендери (торги) – це форма розміщення замовлення на будівництво, яка передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції (оферти) за критеріями, що встановлюються замовником.

Рішення про проведення тендерів приймається замовником за наявності достатніх інвестицій для здійснення будівництва або документально підтверджених фінансових гарантій щодо своєчасного одержання необхідних для виконання замовлення коштів. Замовлення на будівництво може розміщуватися шляхом проведення тендерів на виконання проекту загалом, а за значного обсягу робіт – на спорудження комплексів, виконання черг, етапів будівництва, визначених проектною документацією. Не дозволяється поділ замовлення на частини з метою штучного зменшення вартості замовлення і уникнення проведення тендерів.

Тендерні торги можуть класифікуватися за такими ознаками:

 • 1) за способом проведення попереднього відбору претендентів організатором торгів:
  • – з попередньою кваліфікацією учасників;
  • – без попередньої кваліфікації учасників;
 • 2) за участю у торгах іноземних оферентів:
  • – за участю іноземного оферента;
  • – без участі іноземного оферента.
 • 3) за участю оферентів у процедурі торгів та відкритість їх результатів:
  • – відкриті;
  • – закриті.

Предметом тендерних торгів можуть бути:

 • – будівництво нових об'єктів та споруд, розширення реконструкції, технічне переозброєння діючих підприємств, капітальний ремонт об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, в тому числі "під ключ";
 • – виконання комплексів будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, інженерних робіт та їх окремих видів;
 • – проектування;
 • – управління проектом;
 • – поставка комплексного технологічного обладнання, у тому числі на умовах "під ключ";
 • – інші поставки та послуги, в тому числі з консультування.

Учасник тендерних торгів – це особа, яка має право брати участь у торгах, їх підготовці, проведенні та затвердженні результатів торгів. Основними учасниками торгів можуть бути:

 • 1) замовник – це особа, для якої будується, реконструюється, або оснащується об'єкт торгів. Він бере рішення про проведення торгів, контролює роботу організаторів та приймає участь у роботі тендерного комітету та визначає умови, за яких буде укладатися угода;
 • 2) організатор торгів – особа, якій замовник доручає проведення торгів. Організатор готує усі тендерні документи, формує тендерний комітет, затверджує результати торгів, а також несе витрати з підготовки та проведення торгів;
 • 3) тендерний комітет – постійний або тимчасовий орган, який створюється замовником та організатором торгів для їх проведення. Він самостійно розробляє та затверджує регламенти роботи тендеру;
 • 4) претендент – організація, фірма чи консорціум, на ім'я якої подана заявка. Претендент має право одержувати від тендерного комітету всю інформацію з проведення торгів. Особа стає претендентом з моменту звернення до тендерного комітету для участі у торгах;
 • 5) інженерно-консультаційна фірма – залучається організатором торгів чи тендерним комітетом для проведення попередніх досліджень та видачі висновків про доцільність виставлення на торги конкретного об'єкта. Інженерно-консультаційна фірма може залучатися також для розробки оферти.

Тендерна документація – це комплект документів, що містить вихідну інформацію про технологічні, комерційні, організаційні та інші характеристики об'єкта та предмету торгів, а також умови з процедури торгів. Тендерна документація затверджується замовником та містить такі документи: інструкцію для претендентів, форму контракту, форму тендерної пропозиції (оферти), форми кваліфікаційної оцінки претендентів, проектну документацію, перелік робіт, інформацію щодо способу надання тендерного забезпечення. Передавання претендентам тендерної документації здійснюється за відповідну плату, яка містить витрати, безпосередньо пов'язані з її друкуванням та відправкою претендентам. Витрати замовника, пов'язані з розробленням тендерної документації, до зазначеної плати не вносяться.

Оферта – це пропозиція укласти договір щодо до конкретного предмету торгів на умовах, які визначені у тендерній документації.

Для підтвердження серйозності намірів претендента – взяти участь у тендерах ним надається відповідне тендерне забезпечення. Розмір тендерного забезпечення встановлюється замовником у обсязі не більше 1 % очікуваної ціни замовлення. Замовник має право прийняти рішення про проведення тендерів без надання претендентам тендерного забезпечення. Замовник має зазначити у тендерній документації спосіб надання тендерного забезпечення. Замовник повертає претендентам їх тендерне забезпечення протягом 10 днів після прийняття одного з таких рішень:

 • – невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам;
 • – претендента не визнано переможцем тендерів;
 • – про дострокове припинення тендерів.

Тендерні пропозиції підписуються особою або особами, уповноваженими підписувати ці документи, в порядку, встановленому інструкцією для претендентів, і подаються тендерному комітету за вказаною замовником адресою. Замовник повинен терміново зареєструвати подані тендерні пропозиції із зазначенням дати і часу їх одержання та повідомити про це претендента способом, передбаченим у тендерній документації. Претендент зобов'язаний подати тендерну пропозицію у встановлений для цього строк. Претенденти мають право вносити зміни та відкликати свої тендерні пропозиції у письмовій формі до закінчення кінцевого терміну їх подання, без втрати свого тендерного забезпечення.

Переможцем тендерів визначається претендент, який за оцінкою та зіставленням тендерних пропозицій зайняв у списку перше місце. У разі відмови цього претендента від укладання контракту переможцем тендерів вважається претендент, що зайняв наступне місце.

Пропозиція подається в двох опечатаних конвертах, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції, а в другому – комерційна. Обидва конверти опечатуються в одному великому конверті.

Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що додається до пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція повинна містити лише підписи Учасника- фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до тендерного комітету та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Кожна частина тендерної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів

До детального оцінювання пропозицій Замовник попередньо вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:

 • а) підписана належним чином;
 • б) відповідає вимогам тендерної документації;
 • в) надає всі пояснення та/або докази, які може вимагати Замовник.

Пропозицією, що відповідає вимогам тендерної документації, є

пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами тендерної документації.

Якщо пропозиція не відповідає вимогам, установленим в тендерній документації, вона відхиляється Замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, перевіряються Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

 • а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
 • б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною,

одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

Якщо Учасник не погоджується з виправленням виявлених арифметичних помилок, його пропозиція відхиляється.

Інформація про розгляд, оцінку та порівняння тендерних пропозицій не надається Учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається Міністерством економіки України – спеціально уповноваженим органом для розгляду поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом.

 
<<   ЗМІСТ   >>