Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Глобалізація ринків збуту і прагнення України до асоціації з Європейськім Союзом визначають високий рівень вимог до управлінського персоналу, здійснюваних ним функцій і особливо до якості продукції та послуг. Одним із основних відкриттів сучасної теорії управління бізнесом наприкінці XX століття стало те, що в процесі управління керівникам та спеціалістам компаній для прийняття управлінських рішень потрібна інформація у режимі реального часу, що носить точний, повний, монетарний та немонетарний характер, тобто система прийняття ефективних рішень.

Крім того, суттєво змінився управлінський погляд на компанію. Однією з основ сучасної практики управління є те, що компанія досягає цілей, організовуючи та управляючи своїми бізнес- процесами, які постійно повинні змінюватись відповідно до зовнішнього середовища. Бізнес-процеси стають основним об'єктом управління. Однак, не менш важливо управляти не окремими бізнес- процесами, а бачити цілісну систему бізнес-процесів компанії. Сьогодні ефективно управляти компанією означає ясно і точно представляти всі процеси, вчасно виявляти порушення в системі процесів та погіршення ефективної роботи компанії.

Управління і прийняття управлінських рішень в режимі реального часу дозволяє значно покращити економічні показники компанії. Згідно з принципом відомого італійського економіста і соціолога В. Парето, 20 % своєчасної інформації забезпечують 80 % успіху компанії на ринку. У зв'язку з цим першочергового значення набувають питання формування і реалізації принципів системно- процесного управління бізнесом. Контролінг – це система управління досягненням цілей і невід'ємна частина управління підприємством. На відміну від інших дисциплін контролінг, є синтетичною дисципліною, яка базується і розвивається на основі розробок менеджменту, маркетингу, обліку, планування та аналізу.

Мета вивчення дисципліни "Контролінг" полягає у формуванні системи знань і навичок з концептуальних засад та організаційно- методичних основ функціонування системи контролінгу на підприємстві.

Завдання – оволодіння знаннями з концепції контролінгу та навичками використання методів контролінгу в управлінні підприємством для забезпечення його прибутковості на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

Основні знання та навички здобуті при вивченні дисципліни

Рис. Основні знання та навички здобуті при вивченні дисципліни "Контролінг"

Об'єкт – система управління витратами, прибутком та процесом прийняття рішень на підприємствах в умовах динамічно змінного зовнішнього і внутрішнього середовища.

Предметом вивчення дисципліни "Контролінг" є процес оперативного та стратегічного управління підприємством як системою, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і поточних цілей та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення "витрати – обсяг – прибуток".

Навчальний посібник, що складається із вступу, двох основних частин – теоретичної та практичної, словника термінів, літератури і додатків, покликаний сприяти успішному вивченню студентами навчальної дисципліни "Контролінг". У теоретичній частині роботи, що складається із десяти розділів, наведені основні теоретичні відомості з навчальної дисципліни – поняття, означення, твердження, які висвітлюють сутність контролінгу як економічної науки, роз'яснюють її завдання та закладають основу для розв'язування завдань практичного характеру. Практична частина навчального посібника містить дев'ять розділів. У кожному із цих розділів розглянуті розв'язки типових завдань, які виникають у процесі контролінгових досліджень, виділені основні залежності та взаємозв'язки між величинами і поняттями. У кінці кожного розділу практичної частини наведений матеріал для самостійної роботи студентів – варіанти однотипних завдань, що можуть бути використані для проведення як поточного, так і підсумкового контролю знань.

Навчальний посібник може бути корисний для керівників усіх рівнів управління і фахівців в сфері контролю, обліку та звітності на підприємстві, співробітників планово-економічних і фінансово- аналітичних служб, а також студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей.

 
<<   ЗМІСТ   >>