Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансова діяльність підприємства як об'єкт контролінгу

Фінансова діяльність підприємства пов'язана з аналізом і контролінгом джерел надходження коштів та їх використанням. Фінанси (з лат. – готівка, прибуток) – всі грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні підприємства. Аналіз фінансової діяльності підприємства дає можливість оцінити;

  • • фінансовий стан підприємства (борги, власний капітал тощо);
  • • ефективність використання залучених та власних коштів;
  • • необхідність змін у діяльності підприємства.

Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства;

  • 1) постійні зміни оточуючого середовища;
  • 2) зміна попиту та пропозиції на ринку;
  • 3) коливання цін;
  • 4) конкуренція між виробниками продукції.

Аналіз фінансового стану підприємства та його планування на майбутнє дає можливість визначити чи достатньо коштів для погашення заборгованості, чи платоспроможне підприємство, чи не загрожує йому банкрутство. Мета аналізу фінансового стану підприємства – визначення взаємозалежності між різними показниками. Головним є оцінка динаміки зміни основних показників та місце підприємства серед конкурентів. Саме тому потрібно аналізувати економічні показники в часі. Аналіз передбачає застосування певних прийомів:

1) складання порівняльних таблиць за ряд років. При цьому виявляють відхилення в абсолютних та у відносних показниках за основними об'єктами господарської і фінансової діяльності (табл. 2.1);

Таблиця 2.1

Приклад порівняльної таблиці – варіант І

Роки

Відхилення

Показники

1-ий

2-ий

3-ій

2-ий віл 1-ого

3-ій від 2-ого

абс.

абс.

абс.

абс.

%

абс.

%

Показник 1

...

...

...

Показник n

...

2) визначення відносних відхилень показників стосовно базового періоду (табл. 2.2);

Таблиця 2.2

Приклад порівняльної таблиці – варіант 2

Показники

Роки

Відхилення

1-ий

2-ий

3-ій

4-ий

2-ий від 1-ого

3-ій від 1-ого

4-ий від 1-ого

абс.

абс.

абс.

абс.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Показник і

Показник n

3) визначення показників за ряд років до будь-якого підсумкового показника та їх структури (табл. 2.3);

Таблиця 2.3

Приклад порівняльної таблиці – варіант З

Показники

Роки

Відхилення

1-ий

2-ий

3-ій

3-ій від 1-ого

2-ий від 1-ого

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс. %

абс.

%

Показник 1 всього, в т.п.:

100

100

100

... 0

0

Показник 1.1

...

...

Показник 1.2

1

...

...

4) визначення спеціальних економічних показників і коефіцієнтів, які характеризують співвідношення між окремими статтями звітності.

Баланс – це система врівноважених показників. Бухгалтерський баланс – це зведена відомість всіх засобів підприємства. Методика проведення аналізу фінансової діяльності підприємства передбачає проведення горизонтального аналізу методом співставлення даних балансу на початок та кінець звітного періоду.

Контролінговий аналіз балансу дає можливість менеджеру- керівнику визначити фінансовий стан підприємства на даному етапі та прийняти ефективні управлінські рішення на основі отриманої інформації. Такі рішення можуть бути направлені на поліпшення поточної роботи або мати стратегічний характер.

Найважливішими показниками діяльності підприємства, які визначаються за допомогою балансу є показники ліквідності, ділової активності, рентабельності і платоспроможності (рис. 2.3).

Ліквідність активів вказує наскільки швидко і без значних додаткових витрат підприємство може погасити свої зобов'язання. Показники ліквідності визначаються з метою контролю за зобов'язаннями підприємства і надходженням коштів на рахунок з тим, щоб уникнути неплатоспроможності, банкрутства.

Основні показники діяльності підприємства

Рис. 2.3. Основні показники діяльності підприємства

Ділова активність підприємства – це його здатність збільшити ліквідність, насамперед за рахунок найбільш мобільних активів. Підприємства використовують при аналізі ділової активності різноманітні показники. Серед них найбільш часто наводяться показники оборотності для оцінки фінансового стану та швидкості обороту коштів, тобто часу за який оборотні кошти перетворюються в грошову форму і впливають на платоспроможність.

Рентабельність показує рівень прибутковості від реалізації товарів і є одним із загальних показників діяльності підприємства. Рівень рентабельності розраховується відношенням отриманого прибутку до витрачених коштів на виробництво продукції, або як відношення одержаного прибутку до обсягу реалізованої продукції.

Платоспроможність підприємства – здатність швидко погасити свої короткострокові борги. Платоспроможність підприємства визначається показниками структури капіталу або покриття, вони характеризують рівень захищеності інтересів кредиторів та інвесторів.

Самі по собі наведені різного роду показники, що розглядаються ізольовано, дають часткову, обмежену інформацію. Лише їх використання в просторово-часових співставленнях між собою дає можливість одержати необхідні дані для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

 
<<   ЗМІСТ   >>