Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система планування та бюджетування на підприємстві

План:

 • 4.1. Планування: сутність, цілі, принципи
 • 4.2. Види планування
 • 4.3. Місія як основа формування організаційної культури підприємства
 • 4.4. Зовнішнє середовище підприємства
 • 4.5. Внутрішнє середовище підприємства
 • 4.6. Методи планування
 • 4.7. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

Ключові слова та поняття:

функції менеджменту, планування, прогнозування, принципи планування, місія, ієрархія цілей, тактика, стратегія, зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства, бюджетування, калькуляція

Планування: сутність, цілі, принципи

Однією з найважливіших функцій управління підприємством є планування, що визначає перспективу і майбутній стан організації. Підприємство передбачає досягнення запланованих результатів за певний період, а також способи їх досягнення.

Планування, з однієї сторони, це функція менеджменту, з іншої сторони – процес:

 • 1) у загальному розумінні, планування – це вид управлінської діяльності, спрямований на визначення цілей та завдань, з подальшим розробленням та здійсненням комплексу послідовних взаємопов'язаних заходів, спрямованих на їх досягнення (визначення методології, аналізу та прогнозування усіх недоліків і переваг, забезпечення необхідним обсягом ресурсів);
 • 2) планування являє собою послідовний процес, завдяки

реалізації якого визначають стратегічні, тактичні й оперативні цілі такої діяльності, формується та реалізується комплекс взаємопов'язаних заходів управлінського впливу задля оптимізації процесу досягнення цілей.

Методологія планування базується на таких основних категоріях як показники, принципи, методи, стратегії, ресурси та технологія. Саме процес планування – це пошук найкращого взаємозв'язку всіх цих категорій між собою при прийнятті рішень у контурі управління.

Планування є першим об'єктивно необхідним кроком у діяльності будь-якого підприємства. Визначення бажаних та можливих орієнтирів майбутньої діяльності на ринку, аналіз зовнішнього середовища підприємства дозволяє зменшити можливість впливу негативних зовнішніх факторів і рівень ризику, пов'язаний з їх виникненням.

Ефективне планування діяльності надає підприємствам ряд переваг (рис. 4.1),

Планування:

 • – об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою;
 • – надає всім процесам одионаправленості і скоординованості.

Переваги ефективного планування діяльності підприємств

Рис. 4.1. Переваги ефективного планування діяльності підприємств

Специфічні принципи планування (рис. 4.2) передбачають:

Специфічні принципи планування

Рис. 4.2. Специфічні принципи планування

І. Вибір та обґрунтування цілей, кінцевої мети, результатів діяльності підприємства. Відокремлюють п'ять основних груп цілей підприємства (рис. 4.3):

Основні групи цілей підприємств

Рис. 4.3. Основні групи цілей підприємств

 • • господарсько-економічні цілі зумовлені вимогами забезпечення високої ефективності виробничої системи, випуску суспільно необхідної, сучасної продукції;
 • • виробничо-технічні цілі відображають основне функціональне призначення підприємства – випуск продукції або надання послуг належної якості;
 • • науково-технічні цілі – постійне прискорення науково-технічного прогресу, впровадження інновацій;
 • • соціальні цілі спрямовані на забезпечення матеріального добробуту, підвищення якості життя працівників підприємства;
 • • екологічні цілі – виготовлення екологічно безпечної (чистої) продукції, захист навколишнього середовища.

II. Принцип системності передбачає охоплення всіх сфер діяльності підприємств, усіх змін та зворотних зв'язків у цих системах.

III. Принцип безперервності забезпечує:

 • • підтримку безперервної планової перспективи, формування і періодичну зміну горизонту планування;
 • • взаємоузгодження довго-, середньо- та короткострокових планів;
 • • своєчасне коригування перспективних і поточних планів.

IV. Оптимальність використання застосовуваних ресурсів, що має орієнтуватися на потреби, умови та кон'юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, максимально повну і ефективну реалізацію наявних резервів.

V. Збалансованість – необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов'язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами у ресурсах та їх наявністю.

VI. Принцип адекватності системи планування характеризується тим, що ринкове середовище зумовлює постійну зміну певних показників діяльності підприємства. Організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, а також застосуванню нових методів планування.

 
<<   ЗМІСТ   >>