Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Експертна діагностика фінансово- господарського стану підприємства

План:

 • 7.1. Сутність експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства
 • 7.2. Методи стратегічної діагностики
 • 7.3. Методи оперативної діагностики

Ключові слова та поняття:

експертна діагностика фінансово-господарського стану, SWOT- матриця, матриця БКГ, матриця Мак-Кінсі, "поле сил" М. Портера, управління за "слабкими сигналами", бенчмаркінг, фінансовий аналіз, ризики, метод аналогій, аналіз чутливості до ризиків, аналіз сценаріїв, метод Монте-Карло, експертні методи.

Сутність експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства

Експертна діагностика – це процедура отримання інформації про стан об'єкту дослідження та його оцінювання фахівцями-експертами з метою подальшого прийняття рішень. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства викликана необхідністю постійного контролю менеджменту підприємства за співвідношенням доходів і витрат, а також внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на зазначені показники. Головною метою аналізу фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття ефективних рішень на всіх рівнях управління підприємством. Діагностика може здійснюватися за допомогою широкого спектру спеціально розроблених стратегічних та оперативних методів (рис. 7.1).

Методи діагностики фінансово-господарського стану

Рис. 7.1. Методи діагностики фінансово-господарського стану

Перед початком експертної діагностики необхідно чітко визначити її цілі і сформулювати відповідне завдання для роботи експертів. Цілі діагностики фінансово-господарського стану підприємства розділяють на три основні групи (табл. 7.1).

Основні цілі діагностики фінансово-господарського стану підприємства дозволили конкретизувати і сформулювати для експертів-аналітиків наступні завдання, що представлені на рис. 7.2.

Виходячи з основних цілей та завдань зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства включає у себе різноплановий аналіз всіх напрямів діяльності підприємства:

 • • аналіз маркетингових заходів;
 • • аналіз можливостей виробництва і збуту;

Таблиця 7.1

Групи цілей діагностики фінансово-господарського стану підприємства

Основні цілі діагностики фінансово-господарського стану підпригмства

І Група

 • – об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності;
 • – комплексне виявлення невикористаних резервів;
 • – мобілізація резервів для підвищення економічної ефективності виробництва в планових періодах

II Група

 • – постійний контроль раціональності функціонування господарських систем;
 • – контроль за виконанням планів та бюджетів;
 • – контроль за процесами виробництва і реалізації продукції

III Група

 • – прогнозування господарської діяльності;
 • – наукове обгрунтування перспективних планів;
 • – оцінка реальності виконання плану

Основні завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства

Рис. 7.2. Основні завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства

 • • аналіз співвідношення попиту і пропозиції на ринку;
 • • аналіз внутрішніх, зовнішніх і загальноекономічних ситуацій, які впливають на виробництво і збут;
 • • аналіз постачальників, споживачів;
 • • аналіз витрат живої і уречевленої праці з їх деталізацією;
 • • аналіз комерційного ризику;
 • • аналіз остаточних фінансових результатів всіх видів діяльності;
 • • аналіз обгрунтованості та виконання планів і бюджетів.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства неможливий без надання експертам відповідних планово-нормативних даних. Джерелами інформації для проведення експертної діагностики є:

 • 1) облікові джерела: бухгалтерський, статистичний та управлінський облік і звітність;
 • 2) необлікові джерела: матеріали ревізій, внутрішнього і зовнішнього аудиту; дані лабораторного та медично-санітарного контролю; результати перевірок податкової служби; матеріали виробничих нарад, зборів трудового колективу; засоби масової інформації; внутрішні документи і листування зі сторонніми організаціями.
 
<<   ЗМІСТ   >>