Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методи оцінки інвестиційних проектів

Існують різні системи показників ефективності інвестиційної діяльності, а також методи їх оцінки. Основні методики визначення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств та реалізації інвестиційних проектів представлені на рис. 8.8.

Методи оцінки ефективності, запропоновані в методичних рекомендаціях Державного інноваційного фонду України, передбачають визначення ефективності загальнодержавної, комерційної та бюджетної. Вони мають оцінювати показники інноваційних проектів при конкурсному їх порівнянні.

Загальнодержавна ефективність враховує витрати і досягнуті результати, в тому числі з точки зору їх соціальної значимості, екологічної та продовольчої безпеки держави. Ці показники не завжди можна визначити в грошовій формі, але їх врахування в окремих випадках може стати найбільш вагомим фактором інноваційних змін:

(8.1)

загальнодержавна ефективність;

величина приросту виробленого національного доходу;

капітальні вкладення по всіх джерелах фінансування, що викликали даний приріст.

Комерційна ефективність на рівні окремої галузі оцінює фінансові результати підприємств для інвесторів. Традиційно визначається за розрахунком співвідношення витрат, необхідних для впровадження інноваційних заходів, надходжень протягом їх життєвого циклу, які формуються за рахунок отримання й продажу більшого обсягу якісної продукції:

(8.2)

Т – розрахунковий рік;

результат у t-й рік;

витрати в t-й рік;

– коефіцієнт дисконтування, який враховує фактор часу і може бути прийнятий у діапазоні 0,15-0,20 відносних одиниць.

Бюджетна ефективність відображає вплив інвестиційно- інноваційних перетворень в управлінні підприємствами та їх подальшим розвитком на бюджет країни на податки і рентні платежі, на плату за користування землею, водою, іншими природними ресурсами, доходи від ліцензування, митні податки при транспортуванні продукції за кордон.

(8.3)

надходження до бюджету додаткової величини податку на прибуток від реалізації інвестиційного проекту;

– надходження до бюджету додаткової величини податку на додану вартість від реалізації інвестиційного проекту;

– надходження до бюджету додаткової величини акцизного збору від реалізації інвестиційного проекту;

– надходження до бюджету додаткової величини відрахувань з фонду оплати праці від реалізації інвестиційного проекту;

надходження до бюджету додаткової величини інших податків і зборів від реалізації інвестиційного проекту;

витрати з бюджету на реалізацію інвестиційного проекту.

Наступним методом обгрунтування ефективності впровадження інвестиційних проектів, є метод запропонований структурним підрозділом ООН з проблем промислового розвитку UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Цей комплекс методів стосується, в першу чергу, економічної оцінки інвестицій потрібних для впровадження і реалізації запланованих інновацій з урахуванням зміни вартості (дисконтування) вкладень у часі (рис. 8.8).

Статичні методи включають у себе показники прибутковості, окупності та рентабельності інвестицій.

Сумарний прибуток визначається як різниця між сукупними вартісними результатами і витратами, що зумовлені реалізацією інвестиційно-інноваційного проекту:

(8.4)

сумарний прибуток;

– вартісна оцінка результатів (доходів), отриманих при реалізації інвестиційно-інноваційного проекту протягом t-років;

– сукупні витрати при реалізації інвестиційно-інноваційного проекту протягом t-років;

т – число часових інтервалів.

Рентабельність інвестиційно-інноваційної діяльності пропонується оцінювати за допомогою індексу рентабельності:

(8.5)

Індекс рентабельності тісно пов'язаний з показником комерційної ефективності. Якщо інтегральний ефект позитивний, то індекс рентабельності (інвестиційно-інноваційний проект вважається ефективним), коли – неефективним.

Норма рентабельності являє собою ту норму дисконту, при якій величина дисконтованих доходів за певну кількість років дорівнює інвестиційним вкладенням.

(8.6)

(8.7)

Д – загальний результат інвестиційно-інноваційної діяльності (дисконтовані доходи);

К – загальні капітальні (інвестиційні) вкладення.

Період окупності є одним із найбільш розповсюджених показників оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності. Термін окупності – це час, протягом якого можуть окупитися інвестиції в інновацію з урахування початкових капітальних вкладень:

(8.8)

– період окупності;

В – загальні інвестиційні витрати.

Динамічні показники оцінки інвестиційно-інноваційної діяльності включають у себе чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості та внутрішню ставку дисконту.

Дисконтований дохід розраховується за формулою:

(8.9)

– фінансові надходження періоду /;

– фінансові витрати періоду t;

норма дисконту.

Індекс дохідності відображає відношення суми дисконтованих фінансових надходжень від впровадження інвестиційно- інноваційного проекту () до суми дисконтованих фінансових витрат на реалізацію інвестиційно-інноваційного проекту:

(8.10)

Внутрішня ставка дисконту передбачає умову, коли сума дисконтованих надходжень дорівнює сумі дисконтованих витрат:

(8.11)

Методика UNIDO передбачає оцінювання інвестиційної привабливості інноваційних проектів і визначення переваг одних проектів над іншими.

 
<<   ЗМІСТ   >>