Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Метод визначення беззбитковості виробництва продукції

Вибрати найефективніший проект з виробництва продукції при зменшенні змінних витрат на одиницю продукції (проект А) або постійних витрат (проект Б) методом визначення точки беззбитковості.

Вихідні дані

Таблиця 14.1

Прогнозовані показники витрат проекту, тис. грн.

Назва показника

Базовий проект

Проект А

Проект Б

Ціна за одиницю продукції (за тону)

15,04

15,04

15,04

Постійні витрати:

науково-технічні розробки

292,50

292,50

265,5

затрати на реалізацію продукції

91,45

91,45

80,45

обслуговування і ремонт обладнання

247,43

247,43

220.43

Змінні витрати на одиницю продукції:

сировина та основні матеріали

3,36

22

3,36

електроенергія

1,46

1,16

1,46

заробітна плата працівників

0,19

0.15

0,19

Методика та приклад розрахунку 1. Визначаємо суму постійних витрат для всіх варіантів проекту:

(14.1)

ПВ – сума постійних витрат;

– витрати на науково-технічні розробки;

– затрати на реалізацію продукції;

– витрати на обслуговування і ремонт обладнання.

2. Визначаємо суму змінних витрат для всіх варіантів проекту:

(14.2)

сума змінних витрат;

– витрати сировини та основних матеріалів;

– витрати на електроенергія;

– витрати на заробітну плату працівників.

3. Точка беззбитковості характеризує обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції співпадає з витратами виробництва:

(14.3)

К- кількість виробленої продукції;

Ц – ціна одиниці продукції.

З формули (14.3) для кожного з проектів, включаючи базовий варіант, визначаємо кількість продукції, яку необхідно виробити для того, щоб прибуток дорівнював витратам:

(14.4)

5. Будуємо графіки досягнення точки беззбитковості для кожного з проектів за алгоритмом, представленим на рис 14.1.

Для побудови графіків визначаємо вартість виготовлення розрахованої кількості продукції (рис. 14.2):

(14.5)

В – вартість виготовлення розрахованої кількості продукції.

Алгоритм побудови графіка беззбитковості проекту

Рис. 14.1. Алгоритм побудови графіка беззбитковості проекту

6. У результаті визначення досягнення умови беззбитковості двох альтернативних варіантів проектів необхідно вибрати найефективніший.

Висновки: Згідно з проведеними розрахунками, найефективнішим варіантом є проект Б, тому що при його реалізації рівень беззбитковості досягається раніше, ніж у проекті А.

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку Г.

Графіки досягнення точки беззбитковості проектів

Рис. 14.2. Графіки досягнення точки беззбитковості проектів

Показники оперативного аналізу в системі контролінгу

Підприємство виробляє озиму пшеницю на площі S = 1000 га. Шляхом розрахунку беззбитковості кожного з запропонованих варіантів зміни основних показників діяльності підприємства (табл. 15.1) та застосування методу інтерполяції визначити: рівень беззбитковості виробництва аналітичним способом: суму витрат, які необхідні для досягнення рівня беззбитковості: витрати, необхідні для отримання максимального прибутку: максимальний прибуток, який може отримати дане підприємство.

Вихідні дині

Таблиця 15.1

Сценарії реалізації виробничого процесу

з/п

Урожайність,

т/га

Змінні витрати, грн./т

Постійні витрати, грн.

Ціна реалізації, грн./т

1

5.0

_ 50 .

70000

350

2

5.5

55

70000

350

3

6.0

65

70000

350

4

6.5

80

70000

350

5

7,0

100

70000

350

Методика та приклад розрахунку 1. Визначаємо рівень беззбитковості для кожного варіанту виробництва:

(15.1)

– постійні витрати;

– кількість виробленої продукції;

– змінні витрати;

– ціна за одиницю продукції.

З формули (15.1) для кожного з варіанту виробництва визначаємо кількість продукції, яку необхідно виробити для того, щоб прибуток дорівнював витратам:

(15.2)

2. Визначаємо суму витрат, які необхідні для досягнення рівня беззбитковості для кожного варіанту виробництва:

(15.3)

сума витрат, яка необхідна для досягнення рівня беззбитковості виробництва.

За даними розрахунку будуємо графік досягнення беззбитковості підприємства.

3. Розраховуємо прибуток з 1 га для кожного з варіанту виробництва:

(15.4)

прибуток з 1 га для кожного з варіанту виробництва;

урожайність по кожному варіанту виробництва;

сукупні змінні витрати на І га по кожному варіанту виробництва, визначаються за формулою:

(15.5)

постійні витрати на 1 га посівної площі, визначаються за формулою:

(15.6)

s – посівна площа;

Дані розрахунку зводимо в табл. 15.2.

Таблиця 15.2

Основні показники виробничої діяльності підприємства

№ з/п

Кількість продукції, т

Сума витрат, для досягнення рівня беззбитковості В,, грн.

1

233,33

81655,5

250

70

>1430

2

237,29

83051,5

302,5

70

1552,5

3

245,61

85963,5

390

70

1640

4

259,26

90741

520

70

1685

5

280,00

98000

700

70

1680

4. Необхідно проаналізувати дані табл. 15.2 про отриманий прибуток та про змінні витрати по кожному варіанту виробництва.

За результатами розрахунків варіант 4 є найприбутковішим.

5. Інтерполюємо показники між рівнями максимального прибутку та наступним у порядку спадання. Визначаємо коефіцієнт інтерполяції для змінних витрат (рис. 15.1) і урожайності (рис. 15.2):

(15.7)

коефіцієнт інтерполяції для змінних витрат;

змінні витрати на 1 т продукції того варіанту виробництва, які відповідають прибутку наступним у порядку спадання згідно з табл. 15.2;

змінні витрати на 1 т продукції того варіанту виробництва, які відповідають максимальному прибутку згідно з табл. 15.2;

крок інтерполяції, приймається;

(15.8)

коефіцієнт інтерполяції для урожайності;

– урожайність продукції того варіанту виробництва, яка

відповідає прибутку наступним у порядку спадання згідно з табл. 15.2;

урожайність продукції того варіанту виробництва, яка відповідає максимальному прибутку згідно з табл. 15.2;

крок інтерполяції, приймається n = 5;

Інтерполяція показників змінних витрат між рівнями максимального прибутку та наступним у порядку спадання, т/га

Рис. 15.1. Інтерполяція показників змінних витрат між рівнями максимального прибутку та наступним у порядку спадання, т/га

Інтерполяція показників урожайності між рівнями максимального прибутку та наступним у порядку спадання, грн./т

Рис. 15.2. Інтерполяція показників урожайності між рівнями максимального прибутку та наступним у порядку спадання, грн./т

6. Після проведення інтерполяції формуємо нові вихідні дані. Визначаємо урожайність та змінні витрати:

(15.9)

нова урожайність;

початкова урожайність того варіанту виробництва, яка відповідає максимальному прибутку згідно з табл. 15.2;

(15.10)

(15.11)

– нові змінні витрати;

змінні витрати на 1 т продукції того варіанту виробництва, які відповідають максимальному прибутку згідно з табл. 15.2;

(15.12)

  • 7. Визначаємо прибуток з 1 га при нових вихідних даних.
  • – варіант 4.1:

(15.13)

(15.14)

Прибуток підвищується у порівнянні з варіантом 4 продовжуємо розрахунки.

– варіант 4.2:

(15.15)

(15.16)

(15.15)

(15.16)

Прибуток знижується у порівнянні з варіантом 4.1 – припиняємо подальші розрахунки прибутку за інтерпольованими даними.

Таким чином, у процесі уточнення прибутковості методом інтерполяції найприбутковішим є варіант 4.1.

8. Визначаємо максимальний прибуток з усієї площі посіву:

(15.17)

максимальний прибуток з усієї площі посіву;

– максимальний прибуток з 1 га при нових вихідних даних.

9. Визначаємо кількість продукції, яку необхідно виготовити для досягнення беззбитковості підприємства за новими вихідними даними при максимальному прибутку за формулою 15.2.

10. Визначаємо суму витрат, які необхідні для досягнення рівня беззбитковості за формулою 15.3.

11. За даними розрахунку будуємо графік досягнення беззбитковості підприємства за варіантом 4.1.

Графіки досягнення беззбитковості при виробленні пшениці підприємством за варіантом 4.1

Рис. 15.3. Графіки досягнення беззбитковості при виробленні пшениці підприємством за варіантом 4.1

Висновки: Шляхом розрахунку беззбитковості кожного з запропонованих варіантів зміни основних показників діяльності підприємства та застосування методу інтерполяції найприбутковішим є варіант 4.1. Кількість продукції, яку необхідно виготовити для досягнення беззбитковості підприємства становить 263,16 т, сума витрат, які необхідні для досягнення рівня беззбитковості – 92106 грн. Максимальний прибуток, який може отримати дане підприємство -1685,5 тис. грн.

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку Д.

 
<<   ЗМІСТ   >>