Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Контролінг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Метод експертних оцінок

З метою підвищення ефективності діяльності, керівництвом фірми було запрошено десять експертів для аналізу виробничих проблем. Базуючись на висновках експертів щодо необхідності зміни устаткування фірми на більш ефективне (табл. 16.1), використовуючи метод експертних оцінок необхідно:

  • – оцінити узгодженість дій експертів;
  • – визначити сумарну експертну оцінку необхідності зміни устаткування фірми на більш ефективне.

Вихідні дані

Таблиця 16.1

Експертні оцінки необхідності зміни устаткування фірми на більш ефективне

Експерти

Частка зміни устаткування

50%

30%

20%

10%

5%

1

2

1

5

3

4

2

3

2

4

1

5

3

1

2

4

3

5

4

1

2

3

4

5

5

3

2

1

4

5

6

2

3

1

4

5

7

2

3

1

5

4

8

4

1

3

5

2

9

5

1

4

2

3

10

3

2

5

4

1

У таблиці експертна оцінка проставляється виходячи з того, що експерт присвоює 1 бал тій частці зміни обладнання, яка на його думку є найбільш необхідна, а максимальний бал 5 – тій частці обладнання, яка є найменш необхідною. Оцінка узгодженості дій експертів здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнта конкордації (погодження).

Методика та приклад розрахунку

1. Визначається сумарний ранг необхідності за фактичними експертними оцінками з таблиці вихідних даних (табл. 16.2).

Таблиця 16.2

Сумарний ранг необхідності за фактичними експертними оцінками

Експерти

Часка зміни устаткування

50%

30%

20%

10%

5%

Сумарний ранг необхідності

26

19

31

35

39

2. Розраховується пріоритетність кожної частки зміни – кількість експертів, які оцінили відповідну частку рангом 1 (табл. 16.3);

Таблиця 16.3

Пріоритетність кожної частки зміни устаткування фірми

Частка зміни устаткування

Кількість відповідей експертів

50%

2

30%

3

20%

3

10%

1

5%

1

3. Розрахунок сумарного рангу співпадання необхідності (табл. 16.4). Сумарний ранг необхідності у випадку повного співпадання думок експертів визначається як добуток пріоритетної експертної оцінки та кількості експертів, що брали участь в опитуванні.

Таблиця 16.4

Сумарний ранг необхідності у випадку повного співпадання думок експертів щодо необхідності зміни устаткування фірми

Експертна оцінка

Частка зміні устаткування

50%

30%

20%

10%

5%

Пріоритетність

2

3

3

1

1

Сумарний ранг співпадання

20

30

30

10

10

4. Розрахунок середнього значення сумарної оцінки проводиться за формулою:

(16.1)

п – кількість експертів,

т – кількість об'єктів оцінки.

5. Розрахуємо дисперсію (відхилення значення випадкової величини від центру розподілу) фактичних оцінок:

(16.2)

– фактичні експертні оцінки (за сумарним рангом важливості);

середнє значення експертної оцінки.

6. Дисперсія оцінок у випадку повного співпадання думок визначається за формулою:

(16.3)

– експертні оцінки у випадку співпадання думок (за сумарним рангом важливості).

7. Проведемо оцінку узгодженості дій експертів за допомогою визначення коефіцієнта конкордації. Значення коефіцієнта конкордації (fV) змінюється в межах 0÷1: при W = 0 вважається, що узгодженості в діях не було; при W = 1 – узгодженість думок повна. В інших випадках встановлюється нормативне значення коефіцієнта конкордації, з яким порівнюється його фактичне значення. Найчастіше нормативне значення коефіцієнта конкордації Wп =0,5. У випадку W>0,5 вважають, що думки експертів більшою мірою узгоджені, і навпаки.

(16.4)

W – коефіцієнт конкордації.

Коефіцієнт конкордації W =0,244, що <0,5 і вказує на низький рівень узгодженості думок експертів.

8. Розрахунок сумарної експертної оцінки, з використанням формули середньої зваженої:

(16.5)

– частка зміни устаткування;

пріоритетність зміни.

9. У висновку необхідно вказати про узгодженість дій експертів при проведенні експертної оцінки аналізу виробничих проблем фірми. Визначити середню частку зміни устаткування фірми на більш ефективне.

Висновок: При проведенні експертної оцінки виробничих проблем фірми дії експертів були недостатньо узгодженими (W=0,244), але не зважаючи на це керівництву підприємства слід вважати, що частка зміни устаткування фірми на більш ефективне повинна становити 26,5 %.

Вихідні дані до завдання для розрахунку за індивідуальним варіантом представлені у додатку Е.

 
<<   ЗМІСТ   >>